کاغذ
  • ما هنوز خبرنگاریم

    ما هنوز خبرنگاریم

    ▫️ما هنوز خبرنگاریم حتی اگر کاغذ قافیه را به تکنولوژی و گوشی هوشمند باخته باشد!